Nghĩa của từ: midsequent

* log.
hệ quả trung gian

Nghĩa trong từ điển StarDict:

midsequent
- (logic học) hệ quả trung gianĐộng từ BQT - Android App