Nghĩa của từ: miniature conponemts

* mt.
các chi tiết rất bé

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error