Nghĩa của từ: minimal polynomial

* đs.
đa thức cực tiểu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App