Nghĩa của từ: minimax estimate

* tk.
ước lượng minimac

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App