Nghĩa của từ: minimizing sequence

* gt.
dãy cực tiểu hóa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App