Nghĩa của từ: minor planets

* tv.
hành tinh tiểu hành tinh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error