Nghĩa của từ: mirror image

* hh.
phép ánh xạ gương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App