Nghĩa của từ: miscalculation

* mt.
tính sai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

miscalculation /'mis,kælkju'leiʃn/
* danh từ
 - sự tính sai, sự tính nhầm
Động từ BQT - Android App