Nghĩa của từ: miscount

* mt.
tính sai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

miscount /'mis'kaunt/
* danh từ
 - sự đếm sai, sự tính sai (số phiếu)
* động từ
 - đếm sai, tính sai
Động từ BQT - Android App