Nghĩa của từ: mismatch

* xib.
sự không phù hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

mismatch /mis'mætʃ/
* ngoại động từ
 - ghép đôi không xứng
Động từ BQT - Android App