Nghĩa của từ: missing variable

* xib.
biến thiếu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error