Nghĩa của từ: mixed group

* đs.
nhóm hỗn tạp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App