Nghĩa của từ: mixed population

* tk.
tập hợp hỗn tạp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App