Nghĩa của từ: mixer

* mt.
tầng trộn, bộ trộn, máy trộn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

mixer /'miksə/
* danh từ
 - người trộn, máy trộn
 - (thông tục) người giao thiệp, người làm quen
=good mixer+ người giao thiệp giỏi
=bad mixer+ người giao thiệp vụng
 - (raddiô) bộ trộn
 - (điện ảnh) máy hoà tiếng (cho phim)
Động từ BQT - Android App