Nghĩa của từ: mixture of populations

* tk.
hỗn hợp họ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App