Nghĩa của từ: mob

* top.
nửa nhóm, Hauđop

Nghĩa trong từ điển StarDict:

mob /mɔb/
* danh từ
 - đám đông
 - dân chúng, quần chúng, thường dân
=mob psychology+ tâm lý quần chúng
=mob law+ pháp lý quần chúng
 - đám đông hỗn tạp
 - bọn du thủ du thực
* động từ
 - tấn công, phá phách, kéo ồ vào (đám đông người, quần chúng)
Động từ BQT - Android App