Nghĩa của từ: modal operator

* log.
toán tử mô thái

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App