Nghĩa của từ: modal value

* tk.
giá trị có tần suất cao nhất, giá trị mốt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App