Nghĩa của từ: modality

* log.
mốt, tính mô thái

Nghĩa trong từ điển StarDict:

modality /mou'dæliti/
* danh từ
 - thể thức, phương thức
Động từ BQT - Android App