Nghĩa của từ: mode

*
phương thức, phương pháp; hình thức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

mode /moud/
* danh từ
 - cách, cách thức, lối, phương thức
=a new mode of transport+ một cách vận chuyển mới
=mode of production+ phương thức sản xuất
 - kiểu, mốt, thời trang
 - (ngôn ngữ học) lối, thức
 - (âm nhạc) điệu
Động từ BQT - Android App