Nghĩa của từ: model test

* mt.
thực nghiệm trên mô hình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App