Nghĩa của từ: modification of orders

* mt.
đổi lệch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error