Nghĩa của từ: modular invariant

*
bất biến môđula

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App