Nghĩa của từ: modular lattice

* đs.
dàn môđula

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App