Nghĩa của từ: modulating signal

* xib.
tín hiệu biến điệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App