Nghĩa của từ: modulus of an elliptic integral

* gt.
môđun của tích phân eliptic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error