Nghĩa của từ: modulus of continuity

* gt.
môđun liên tục

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error