Nghĩa của từ: modulus of precision

* tk.
môđun chính xác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App