Nghĩa của từ: modulus of rigidity

* Cơ.
môđun [trượt, cắt]

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App