Nghĩa của từ: molecular

* vl.
(thuộc) phân tử

Nghĩa trong từ điển StarDict:

molecular /mou'lekjulə/
* tính từ
 - (thuộc) phân t
Động từ BQT - Android App