Nghĩa của từ: molecule

*
phân tử

Nghĩa trong từ điển StarDict:

molecule /'mɔlikju:l/
* danh từ
 - (hoá học) phân t
Động từ BQT - Android App