Nghĩa của từ: moment coefficient

* tk.
mômen

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App