Nghĩa của từ: moment of a frequency distribution

* xs.
mômen của phân phối tần số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App