Nghĩa của từ: moment of inertia

* Cơ.
mômen quán tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error