Nghĩa của từ: monitor signal

* xib.
tín hiệu kiểm tra

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App