Nghĩa của từ: monochromatic

* vl.
đơn sắc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

monochromatic /,mɔnəkrou'mætik/
* tính từ
 - đơn sắc, một màu ((cũng) monochrome)
Động từ BQT - Android App