Nghĩa của từ: monodromy

* top.
đơn đạo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

monodromy
- (tô pô) đơn đạoĐộng từ BQT - Android App