Nghĩa của từ: monomorphic mapping

* đs.
ánh xạ đơn cấu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App