Nghĩa của từ: monotone mapping

* gt.
ánh xạ đơn điệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App