Nghĩa của từ: mortage

* tk.
cầm đồ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

mortage /'mɔ:gidʤ/
* danh từ
 - sự cầm cố; sự thế nợ
 - văn tự cầm c
Động từ BQT - Android App