Nghĩa của từ: mortality table

* tk.
bảng tử vong

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error