Nghĩa của từ: mosaic

* top.
mozaic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

mosaic /mə'zeiik/
* tính từ
 - khảm
* danh từ
 - đồ khảm
 - thể khảm
 - (thực vật học) bệnh khảm
* ngoại động từ
 - khảm
Động từ BQT - Android App