Nghĩa của từ: most powerful test

* tk.
tiêu chuẩn mạnh nhất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error