Nghĩa của từ: most significant digit

* mt.
hàng số có nghĩa lớn nhất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App