Nghĩa của từ: movability

* hh.
tính di động, tính chuyển động

Nghĩa trong từ điển StarDict:

movability /,mu:və'biliti/ (movableness) /'mu:vəblnis/ (moveability) /,mu:və'biliti/
* danh từ
 - tính di động, tính có thể di chuyển
Động từ BQT - Android App