Nghĩa của từ: movable

*
lưu động // kt. động sản

Nghĩa trong từ điển StarDict:

movable /'mu:vəbl/ (moveable) /'mu:vəbl/
* tính từ
 - di động, tính có thể di chuyển
=movable prooetry+ động sản
Động từ BQT - Android App