Nghĩa của từ: movable carriage

* mt.
[bàn trượt, xe trượt] động

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error