Nghĩa của từ: moving

*
lưu động, di chuyển, chuyển động; tk. trượt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

moving /'mu:viɳ/
* tính từ
 - động, hoạt động
 - cảm động, gợi mối thương tâm, làm mủi lòng
=a moving sight+ một cảnh thương tâm
Động từ BQT - Android App