Nghĩa của từ: multi ector

* hh.
đa véctơ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multi ector
- (hình học) đa véctơĐộng từ BQT - Android App