Nghĩa của từ: multiaddress

* mt.
nhiều địa chỉ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

multiaddress
- (máy tính) nhiều địa chỉ



Động từ BQT - Android App